MIKULAS21 3.12. - 7.12.2021 VÍCE INFORMACÍ ZDE !!!

Obchodní podmínky společnosti Exit Door s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) prodávajícího a poskytovatele služeb, kterým je společnost Exit Door s.r.o., V Zahradách 2299/209, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 05245737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66788 (dále jen „Společnost“), upravují v souladu s ustanovením § 1751, odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ zákon o korporacích“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Společností a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Klient“), který má zájem užívat služby v provozovně Společnosti na ul. Střelniční 77/10, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále jen „Provozovna“). Společnost je výlučným provozovatelem Provozovny.

1.2   Společnost provozuje zábavní centrum s únikovými hrami pro veřejnost a firemní klienty. Úniková hra je fyzická, dobrodružná hra, kdy jsou lidé uzavřeni v místnosti s ostatními účastníky hry a musí se dobře zorientovat v daném prostoru, najít stopy a indicie, vyřešit série hádanek a uniknout z místnosti ve stanoveném čase. Je určena lidem, kteří rádi objevují, přemýšlejí a řeší rébusy, hádanky a šifry. Jsou ochotni podstoupit něco, co není pro každého. Cílem je splnit úkol nebo vyřešit hádanky a rébusy a najít způsob, jak z dané místnosti uniknout.

1.3.  Podmínky upravují prodej služeb a produktů nabízeného zákazníkům prostřednictvím internetového prodeje na internetové adrese old2.exitdoor.cz (dále jen „internet společnosti“). Podmínky upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smlouvy a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy a  kupní smlouvy jako smlouvy spotřebitelské ve smyslu ustanovení § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „Smlouva“).

1.4.  Podmínky a Smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.5.   Klient je oprávněn na základě uzavřené Smlouvy využívat služby definované na internetu společnosti, v provozovně a ve smlouvě při dodržení Provozního řádu definovaného v Podmínkách. Jakékoliv spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

1.6   Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě

1.7   Společnost si tímto vyhrazuje právo VOP změnit a/nebo aktualizovat. Aktuální znění je dostupné na webových stránkách Společnosti old2.exitdoor.cz.

1.8   Smlouva může být uzavřena jak písemnou formou, ústní formou či prostřednictvím internetu společnosti.

2. Vztahy ze smlouvy

2.1  Smluvní vztah mezi Společností a Klientem je platně uzavřen v okamžiku akceptace návrhu jedné ze smluvních stran k uzavření smlouvy.

2.2   Návrhem na uzavření Smlouvy může být objednávka určité služby nebo produktu ze strany Klienta poskytované/prodávané Společností v Provozovně nebo prostřednictvím internetu společnosti. Objednávkou se rozumí takové jednání Klienta, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané služby nebo produkt, cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady ceny. Podmínkou platnosti objednávky učiněné prostřednictvím internetu společnosti je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito Podmínkami a potvrzení Klienta, že se s těmito Podmínkami seznámil.

2.3   Návrh na uzavření Smlouvy je možné doručit Společnosti osobně, doručovací službou nebo elektronicky. Společnost nejpozději do jednoho pracovního dne ode dne přijetí návrhu potvrdí klientovi, zda shora uvedený návrh přijala.

3. Platební podmínky, dodací podmínky, ceny

3.1     Služby poskytované Klientovi ze strany Společnosti a produkty prodávané Klientovi ze strany Společnosti, je Klient oprávněn hradit v hotovosti v Provozovně v místě k tomu určeném a v době, kterou stanoví Společnost, a to v případě, že Společnost nevyžaduje po Klientovi v konkrétním případě jiný způsob hrazení služeb a produktů poskytovaných, resp. prodávaných Společností. Jiným způsobem hrazení se rozumí zejména:

(i)  úhrada celé částky vstupného v okamžiku potvrzení své rezervace v rezervačním systému Společnosti platební kartou přes platební bránu Společnosti

(ii)  úhrada celé částky vstupného předem zakoupeným nebo obdrženým dárkovým certifikátem

3.2    Služba poskytovaná Klientovi a produkty prodávané Klientovi ze strany Společnosti jsou uhrazeny též v okamžiku připsání částky na účet nebo akceptováním finanční transakce ze strany společnosti STRIPE.

3.3   Klient je povinen uhradit cenu nejpozději před zahájením poskytování služby.

3.4   Cena je určena ceníkem/sazebníkem vydaným Společností, platným a účinným v době návrhu k uzavření Smlouvy/kupní smlouvy. Ceník je dispozici na internetu Společnosti nebo v Provozovně . Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace, Klientovi a rovněž v závislosti na počtu osob.  Jakékoliv slevové akce Společnosti a podmínky jejich získání jsou uvedeny v aktuálním ceníku na webu Společnosti.

Náklady na zaslání produktů jsou zahrnuty v ceně produktů. Produkty jsou zasílány pouze v rámci ČR. Společnost není plátce DPH.

3.5     V případě hrazení produktů prostřednictvím bankovního převodu je Společnost povinna zaslat Klientovi objednané produkty poštou zpravidla do dvou pracovních dnů ode dne připsání částky odpovídající ceně za poskytovaný produkt ve prospěch účtu Společnosti.

3.6    Produkty může Klient převzít osobně v Provozovně.

3.7.  V případě, že účastník zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase, se zvoleným počtem osob a následně na základě rozhodnutí Klienta dojde ke změně počtu osob/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny vstupného je účastník povinen vzniklý nedoplatek Společnosti uhradit.

3.8  Skupinové rezervace nebo speciální teambuildingové/podnikové či společenské akce  mohou být předmětem zvýhodněných cenových nabídek. Pro bližší informace prosíme, kontaktujte Společnost, a to buď emailem: exitdoor@seznam.cz nebo telefonicky na čísle +420 605 377 999.

4. Služby a Produkty

4.1     Společnost se zavazuje poskytnout Klientovi za podmínek uvedených v těchto Podmínkách příslušné služby v Provozovně, které jsou definovány ve Smlouvě, Podmínkách, na internetu společnosti a v Provozovně.

4.2     Klient je oprávněn využívat služby na základě rezervačního systému. Službu je možné si předem rezervovat na internetu Společnosti nebo telefonicky na tel.č. 605 377 999, e-mailem exitdoor@seznam.cz, rezervaci lze provést i osobně v Provozovně Společnosti.

4.3     Pokud ze strany Klienta nedojde k rezervaci služeb, ačkoli tak byl oprávněn učinit s ohledem na volnou kapacitu u poskytované služby, a tato skutečnost není způsobena jednáním Společnosti, není Společnost odpovědna za to, že Klient nevyužil služby na základě platně uzavřené Smlouvy.

4.4     V případě využití rezervačního systému Společnosti v souladu s ustanovením článku 4.2. Podmínek, a následného zrušení rezervace ze strany Klienta v době kratší než 24 hodin před plánovaným zahájením čerpání služby je Klient povinen uhradit Společnosti storno poplatek, a to ve výši 200,- Kč. Zrušení rezervace po plánovaném termínu zahájení čerpání služby není možné.

4.5     Služby a Produkty nabízené ze strany Společnosti v Provozovně jsou specifikovány v místě Provozovny a na internetu společnosti.

4.6     Produkty nabízené ze strany Společnosti jsou jednorázové povahy. Na základě Produktu je Klient oprávněn užívat službu/služby poskytované ze strany Společnosti v Provozovně jednorázově v době platnosti produktu.

4.7   Společnost si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s tím, že v takovém případě má Klient plné právo na náhradu vstupného.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1     Klient má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy mu byl produkt doručen, a to pouze za předpokladu, že byla objednávka učiněna prostřednictvím internetu společnosti. O odstoupení je Klient povinen písemně informovat Společnost na adresu Provozovny nebo sídla Společnosti.

5.2    Pro dodržení lhůty k odstoupení postačí, aby Klient odeslal odstoupení poslední den 14 denní lhůty prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupní cena bude Klientovi bez zbytečného odkladu vrácena poté, co bude Společnosti doručeno platné odstoupení Klienta a vrácen zpět nepoškozený produkt.

5.3   Kupující má právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby ve lhůtě 24 hodin předem před plánovaným termínem dané únikové hry. V takovém případě budou kupujícímu vráceny peníze, hotově nebo převodem na účet kupujícího, do 14 dnů od data doručení takové informace prodávajícímu. V případě úhrady dárkovým certifikátem bude vrácen dárkový certifikát. A to buď písemně na adresu Provozovny nebo sídla Společnosti nebo elektronicky na exitdoor@seznam.cz .

5.4   V případě, že poskytnutí služby již započalo a proběhlo zcela bez technických potíží, nemá kupující právo již na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny či její části. A to z důvodu, že předmětná služba byla fakticky kupujícím beze zbytku čerpána.

6. Provozní řád   

6.1   Nezbytnou podmínkou účasti v jakékoliv únikové hře Společnosti je bezpodmínečné dodržování všech bezpečnostních a provozních pravidel únikové hry, a to všemi účastníky, (dále jen „Klienti“), kteří vstoupí do smluvního vztahu se Společností a základě jejich uskutečněné rezervace, resp. zakoupením vstupu do hry, a také odpovídá za způsobenou škodu na vybavení či zařízení Společnosti a únikové hry.

6.2   Klient, tímto souhlasí, že bude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny správce příslušné únikové hry. Pokud je nebude dodržovat nebo se jimi řídit, může být vyloučen z obchodních prostorů Společnosti na základě rozhodnutí správce či vedení společnosti, a to bez nároku na vrácení vstupného či jeho části.

6.3   Klient bere na vědomí, že se účastní únikové hry zcela na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

6.4   Klienti jsou před začátkem hry povinni uschovat osobní předměty, cennosti, mobily a jakákoliv nahrávací zařízení do uzamykatelných skříněk recepce, po hře si je zde vyzvednou.  Společnost neodpovídá za škodu, za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných skříňkách. Za volně odložené věci v obchodních prostorách Společnosti, Společnost neručí a nenese odpovědnost.

6.5   Únikové hry obsahují napínavé či lekavé prvky, a také časový tlak. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z Klientů se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečné nebezpečné situace. Průběh každé únikové hry je sledován a veden zkušeným Správcem dané hry, a to prostřednictvím odposlechů a video přenosů přímo z dané hry.

6.6   -li Klient zdravotní potíže jakéhokoliv typu kardiovaskulárního onemocnění či jiné obdobné onemocnění, je povinen toto Správci před vstupem do hry sdělit a zvážit účast ve hře a také pečlivě zvážit svou účast na hře vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a případným komplikacím z něj vyplývající. Ve hrách jsou užity technologie emitující magnetická či elektromagnetická pole. Osoby s kardiostimulátory či obdobnými zařízeními se mohou na konkrétní informace doptat obsluhy hry. Provozovatel se však v každém případě zříká odpovědnosti za jakékoli zdravotní komplikace spojené s touto skutečností. Vždy platí, že Klient se účastní únikové hry na základě vlastního rozhodnutí a na vlastní nebezpečí.

6.7    Pokud bude jakýkoliv Klient jevit známky opilosti či intoxikace jakoukoliv návykovou látkou, nebude vpuštěn do obchodních prostor Společnosti, a to na základě rozhodnutí operátora či vedení Společnosti. Dále platí, že Společnosti si vyhrazuje právo odmítnout vstup komukoliv, kdo se na základě uvážení operátora či vedení Společnosti bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.

6.8   Jakýkoliv z Klientů, který se v průběhu trvání únikové hry bude chovat neukázněně a/nebo bude kazit ostatním účastníkům jejich zážitek ze hry či jakkoliv jinak omezovat ostatní účastníky v průběhu trvání hry, může být vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Pokud bude jakýkoliv Klient úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí operátora, a to bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části. Společnost akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení.

6.9    Klientům není povoleno vstupovat do obchodních prostor Společnosti s jakýmikoliv zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty, které jsou způsobilé ohrozit zdraví či bezpečnost jiných účastníků či zaměstnanců Společnosti. Účastník může být z bezpečnostních důvodů požádán o předložení obsahu svých osobních zavazadel za účelem prohlídky, zda neobsahují shora uvedené nebezpečné předměty či zbraně způsobilé ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců Společnosti či jiných účastníků.

6.10   V obchodních prostorách Společnosti či v jejich bezprostřední blízkosti je striktně zakázáno kouřit.

6.11   Klient je povinen dostavit se na místo konání únikové hry v termínu min. 10 minut před zahájením hry. Pozdní příchod znamená zásadní komplikaci. V případě zpoždění delším než 15 minut po rezervovaném termínu, začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost účastníka a bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. V případě, že Klient má zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše na základě výlučného uvážení správce hry či vedení Společnosti.

6.12   Účast v únikové hře není doporučena osobám mladším 12 let. Klienti mladší než 15 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého účastníka. V případě, že zákonní zástupci ponechají klienty mladšího 15 let účastnit se únikové hry samostatně, bez své osobní účasti na hře. Jsou povinní podepsat prohlášení o zákonné zodpovědnosti za nezletilého (dále jen „Prohlášení“), kterým stvrzují, svou bezvýhradnou zodpovědnost za toto / tyto nezletilé/ho klienty, a to i v případě své osobní nepřítomnosti v únikové hře. Společnost za tyto nezletilé Kliente nepřejímá žádnou právní zodpovědnost.

8. Pravidla pořizování audiovizuálních záznamů a šíření detailů o hře

8.1   Jakékoliv pořizování audiovizuálních záznamů nebo fotografování v obchodních prostorách Společnosti a je přísně zakázáno. Porušení zákazu se trestá okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části a Klient může obdržet smluvní pokutou, až do výše 5000,- Kč Operátoři hry Vám rádi pořídí upomínkovou fotografii ze hry po jejím ukončení v prostorách k tomuto určených.

8.2   Klienti jsou tímto Společností laskavě žádání, aby nešířili jakékoliv detailní informace o hře, zvláště pak o jejich zápletkách, řešení jednotlivých úkolů a souvislosti, které při hře objeví. Zachováte tak zážitek ze hry i dalším zájemcům.

V případě, že tak učiní, je Společnost oprávněna požadovat náhradu způsobené škody.

9. Dárkové certifikáty

9.1   Dárkové certifikáty (vouchery) vystavené a prodávané Společností jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“). Osoba, která dárkový poukaz předloží v provozovně Exit Door s.r.o., je oprávněna k absolvování jedné únikové hry dle svého výběru, s osobami v celkovém počtu nepřevyšující počet osob uvedený na stránkách Společnosti k dané hře.

9.2   Dárkový certifikát společnosti Exit Door s.r.o. platí po dobu uvedenou na dárkovém certifikátu.

9.3   V případě, že Společnost ukončí poskytování služeb na které jsou certifikáty vystaveny, končí dnem poskytování služeb též platnost vystavených certifikátů.

10. Práva z vadného plnění

10.1.   V případě, že je služba – úniková hra již předem zaplacena, a Společnost z technických důvodů není schopen tuto službu Klientovi v daném termínu poskytnout. Musí  Společnost, po vzájemné dohodě obou stran, nabídnout Klientovi náhradní termín plnění služby, v opačném případě má Klient právo na vrácení celé kupní ceny jim zakoupené služby.

V takovém případě budou Klientovi vráceny peníze, hotově nebo převodem na účet kupujícího, do 14 dnů od data neuskutečnění plnění služby.

10.2.   V případě, že již v zahájené hře dojde k závažným technickým problémům, které znemožní dokončení hry podle daného scénáře, je Společnost povinna nabídnout Klientovi jiný vhodný termín pro plnění služby nebo budou Klientovi vráceny peníze, hotově nebo převodem na účet, a to  do 14 dnů od data neuskutečnění plnění služby.

10.3.   V případě, že se Klient nedostaví v rezervovaném termínu služby vůbec a ani nezruší předem svou rezervaci. Považuje se služba za poskytnutou a žádná náhrada za ni nebude poskytnuta.

11. Ochrana osobních údajů

11.1     Klient je plně srozuměn s tím, že dalším obsahem Smlouvy/kupní smlouvy je výslovný souhlas Klienta s poskytnutím a dalším užitím a zpracováním jeho osobních údajů, uvedených v návrhu k uzavření Smlouvy/objednávce služeb nebo zboží, ve prospěch a pro účely Společnosti, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2     Klient souhlasí zejména s tím, aby Společnost sama nebo prostřednictvím pověřeného zprostředkovatele zaznamenala osobní údaje do elektronické formy, aby osobní data v písemné a elektronické formě uchovávala, shromažďovala, uspořádávala, vyhledávala, prohledávala, využívala, kombinovala, přeskupovala.  Klient/zákazník výslovně souhlasí s tím, že jeho osobní údaje lze použít pro shromažďování a zpracování jeho osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané Smlouvy nebo kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Společnosti. Tento souhlas uděluje Klient na dobu neurčitou.

11. 3    Společnost zodpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

12. Webové a facebookové stránky

12.1   Informace a údaje uvedené na webových a facebookových stránkách Společnosti mají informativní charakter. Používání odkazů na těchto stránkách jsou na výlučném uvážení Klientů.

12.2   Webové stránky Společnosti obsahují tzv. cookies za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané sítí Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek Společnosti. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.

V Ostravě  11. 11. 2017